חזרה לרשימת עמיתים
מחזור ח' 2018-2019

אליענה עין מור
אליענה (אלה) עין מור היא עמיתת ממשק באגף לשימור קרקע וניקוז במשרד החקלאות ופיתוח הכפר לצד ערן אטינגר, סמנכ"ל תשתיות, תכנון וניהול משאבי סביבה

לאליענה תואר שני בסטטיסטיקה ודוקטורט באפידמיולוגיה סביבתית, שניהם מהאוניברסיטה העברית בירושלים. במסגרת עבודת הדוקטורט, אליענה חקרה את הקשר בין חשיפות סביבתיות של נשים הרות לחומרי הדברה ולתוצרי פירוק של תעשיית הפלסטיק והשפעתן על היילודים.

לאליענה ניסיון עשיר בעבודה עם בסיסי נתונים ובניתוח נתונים אפידמיולוגיים. היא  שותפה במחקרים אפידמיולוגיים מתחומים שונים אשר פורסמו בעיתונות המדעית בארץ ובחו"ל.

במסגרת תכנית ממשק, אליענה עוסקת במיפוי היישום של העיבוד המשמר בחקלאות בארץ. יתרונות העיבוד המשמר כוללים יתרונות ישירים לשימור הקרקע  כמו מניעת סחף, שמירת המים בקרקע, עלייה בפעילות חיידקית, דרך יתרונות כלכליים של ירידה בהוצאות העיבוד תוך שמירה על התוצרת החקלאית, ויתרונות סביבתיים ביניהם ירידה בפליטה של פחמן דו חמצני הנפלט מפעילות חקלאית.

אליענה מקדמת את המיפוי המרחבי והמיפוי הסטטיסטי בתחום. מיפוי משולב זה, יספק מידע ויאפשר חלוקת משאבים וקבלת החלטות מבוססת נתונים. כמו כן, אליענה שותפה בכתיבת נייר מדיניות בתחום אשר ישמש את אנשי המקצוע ואת החקלאים במעבר ליישום הפרקטיקה של העיבוד המשמר.

הצטרפתי לממשק מתוך ההבנה כי הסביבה היא משאב ועל מנת לשמור עליה יש צורך בעבודה משותפת של הממשל והאקדמיה במגוון רחב של תחומים.