חזרה לרשימת עמיתים
מחזור ב' 2012-2013

ד"ר שי רייכר
ד"ר שי רייכר היה עמית ממשק במשרד הבריאות, לצד ראש שירותי בריאות הציבור – פרופ' איתמר גרוטו. עם סיום תפקידו כעמית שי המשיך כעובד בשירותי בריאות הציבור והיום הוא מכהן כמנהל תחום הערכת סיכונים במשרד הבריאות.

לשי תואר שלישי (מסלול ישיר) בביוכימיה ובגנטיקה מולקולרית מהפקולטה לחקלאות, מזון ואיכות סביבה, האוניברסיטה העברית. שי השתתף בתכנית אזורית להעברת טכנולוגיות חקלאיות מתקדמות למדינות מתפתחות במסגרת מנהל המחקר של משרד החקלאות.

שי פעל לקירוב בני נוער לעשייה המדעית במסגרת שיתוף פעולה בין האוניברסיטה העברית לבין משרד החינוך.

במסגרת פעילותו במשרד הבריאות קדם שי, בין היתר, את הנושאים הבאים:

הערכת מידת החשיפה של הציבור בישראל לכימיקלים בסביבה הביתית. במסגרת זו התבצעה הערכה של אופי ואופן החשיפה הביתית לכימיקלים וההשלכות האפשריות של חשיפה זו על בריאות האדם.

בחינת ההשלכות של זיהום אוויר תוך-מבני על בריאות האדם, בדגש על חשיפה של אוכלוסיה צעירה (ילדי גנים ובתי ספר). במסגרת זו נבחנו המלצות של גופים שונים בעולם בהקשר זה, תוך שימת דגש על פיתוח אינדיקטורים לאיפיון איכות האוויר.

דיאוקסינים – בהתייחסות לשכיחותם במוצרי מזון מן החי (בדגש על חלב ומוצריו) והשפעתם האפשרית על בריאות הצרכנים. סוכמו תוצאות מדגמים אשר נערכו בשנים האחרונות בארץ ובעולם במטרה לגבש מדיניות סדורה בנושא.

חומרי הדברה בחקלאות האורגנית – ביצוע סקירה של חומרים המשמשים להדברה בחקלאות האורגנית. פרויקט זה כלל סקירה של החומרים המשמשים בענף זה, איפיונם והערכת בטיחות השימוש בהם. כתוצאה מפעילותו של שי כעמית ממשק במשרד הבריאות בנושא התפרסמה כתבה בעיתון הארץ שכותרתה "משרד הבריאות קורא לאסור שימוש בזרחן בחקלאות".

הצטרפתי לתכנית ממשק מתוך הכרה שהנגשתם של ממצאים מדעיים עדכניים לקובעי מדיניות תוכל לסייע בידם לשמור באופן מיטבי על איכות סביבת המחייה של האדם, ומכאן גם על בריאותו.

ההשפעה של שי על הסביבה בישראל – חומרי הדברה בחקלאות האורגנית

במסגרת פעילותו של שי כעמית ממשק במשרד הבריאות, הוא סקר חומרים המשמשים להדברה בחקלאות האורגנית. המיזם כלל סקירה של החומרים המשמשים בענף זה, אִפיונם והערכת בטיחות השימוש בהם. בעקבות פעילותו של שי, קרא משרד הבריאות לאסור שימוש בזרחן בחקלאות