חזרה לרשימת עמיתים
מחזור ב' 2013-2012

ד"ר אורית גינזבורג
ד"ר אורית גינזבורג היתה עמיתת ממשק במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, בחטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה לצד מר אורי צוק בר. כיום אורית עובדת כמנהלת תחום שטחים פתוחים ומרעה (רשות המרעה) במשרד החקלאות ופיתוח הכפר.

אורית כתבה עבודת דוקטורט באקולוגיה שעסקה בחקר שינויים בתהליכים ביולוגיים בקרקע לאחר שריפת יער וממשק יער שרוף. במהלך הדוקטורט הייתה שותפה לכתיבת עבודות בתחום פיתוח בר קיימא במשרד החקלאות, חוות דעת בנושא פצלי השמן והערכת שווי שטחים פתוחים ביחד עם חברת "צנובר" וסקירת תכניות לניטור מגוון ביולוגי עבור התכנית הלאומית להערכת מצב הטבע (המארג).

במסגרת פעילותה בחטיבה עסקה אורית בין היתר: 

בתהליך של פיתוח מדדים סביבתיים עבור פעולות ממשק חקלאיות שהמשרד תומך בהן, ביניהן פעולות להפחתת השימוש בחומרי הדברה ותכניות שימור קרקע. פיתוח מדדים אלו ישמש ככלי להערכת תוצאות פעולות אלו בהיבט הסביבתי מעבר להיבט החקלאי בו הן נבחנות כיום.

 אורית חברה בצוות ארוך טווח שהוקם בחטיבה, המקדם את החשיבה האסטרטגית של המשרד בשיתוף עם גורמים שונים מהמשרד ומחוצה לו, ועוסק בין השאר בבחינת מדיניות התמיכות לחקלאות בישראל.

נושאים נוספים בהם עסקה במסגרת העבודה בחטיבה הם: מדיניות הייעור בישראל, מינים פולשים וחקלאות בת קיימא

הגעתי לתכנית ממשק מתוך הרצון להכיר מקרוב את הפעילות במגזר הציבורי ולקחת בה חלק, ומתוך רצון לקדם נושאים סביבתיים וחברתיים במערכת הציבורית בעזרת ידע מדעי-אקולוגי.

Please complete the captcha.