חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י"ב 2023-2022

ד"ר עומרי חסון
עומרי חסון היה עמית ממשק במשרד ראש הממשלה לצד אמיר ברקן, סמנכ"ל כלכלה ותשתיות, בתיה הררי, מנהלת תחום בכיר מאקרו כלכלה וענת כרמל, מרכזת בכירה לנושאים בינלאומיים.

לעומרי תואר דוקטור במדעי הצמח מהפקולטה לחקלאות מזון וסביבה ברחובות. נושא הדוקטורט שלו הוא "השפעות אקלים ורעיית בקר על עצי אלון מצוי בקצה היבש של תפוצתם". עומרי סיים תואר ראשון בכלכלה ולימודי מזרח אסיה בפקולטות למדעי החברה והרוח בירושלים, לאחריו נסע לסין, שם למד באוניברסיטת קונמינג להוראה את השפה הסינית במשך שנה. עומרי המשיך ללימודי תואר שני בכלכלת סביבה וניהול משאבי טבע אותו סיים בהצטיינות, ובמסגרתו כתב תזה בנושא "היבטים סביבתיים, טכנולוגיים וכלכליים של הפקת דלק ביולוגי מדור שני מביומסה". שלושת התארים התקבלו מהאוניברסיטה העברית בירושלים.

במהלך התואר השני ותחילת השלישי עבד עומרי בחברת 'עפרה צמחי מים', בה ניהל שני פרויקטים מחקריים בתחום של טיהור מי שתיה וטיפול בשפכים תעשייתיים באמצעות Constructed wetlands.

בתפקידו כעמית ממשק במשרד ראש הממשלה, פעל עומרי במספר תחומים:

  • קידום מדיניות לשימוש בגזם כמשאב במרחב הכפרי: תוכנית להפחתת השינוע של משאיות פינוי גזם במרחב. במסגרת עבודה זו, מיפה עומרי בעזרת מרכז השלטון האזורי את מודלי התפעול של מועצות אזוריות לניהול גזם גנני הנוצר בתחומן, וניתח את מרכיבי העלות השונים, בכדי להוכיח חוסר כדאיות כלכלית וסביבתית בצורת הניהול הרווחת כיום. מטרת עבודה זו להגדיר בשיתוף פעולה עם המשרד להגנת הסביבה מדיניות לאומית סדורה לטיפול בגזם גנני ולקדם אמצעי מדיניות להפסקת השינוע של גזם ושימוש בו כמשאב, במקום היווצרו.   
  • קידום מדיניות להפסקת השימוש בקוטלי עשבים במרחב המיושב: תוכנית לגיבוש מדיניות ממשלתית אחידה וברורה להפסקת השימוש בקוטלי עשבים במרחב המיושב, העירוני והכפרי, דרך מעבר לגינון בר-קיימא ברשויות. במסגרת תוכנית זו, עומרי חבר לארגון אדם טבע ודין, בעזרתו הוא למד מהניסיון של רשויות שיצאו למהלך זה בשנים האחרונות, בדגש על השפעת המהלך על איכות הגינון ואחזקת המרחב הציבורי בשטחן ועל השינוי שחל במרכיבי העלות השונים. מטרת מהלך זה היא לקדם עבודה בין-משרדית, אשר תוביל להגדרת מדיניות לאומית ברורה להפסקת השימוש בקוטלי עשבים במרחב המיושב, לטובת בריאות הציבור והסביבה.
  • האצת תשתיות במסגרת המאבק בשינויי האקלים: במסגרת החלטת ממשלה 543, הוקם בראשות משרד ראש הממשלה צוות משימתי להאצת פרויקטי תשתיות בעלי חשיבות לאומית, לצורך הפחתת גזי חממה ועמידה ביעדי המעבר לכלכלה דלת פחמן והמאבק במשבר האקלים ולהסרת חסמים לביצועם, לרבות חסמי תכנון ומקרקעין. עומרי הוביל וריכז את עבודת הצוות במשרד ראש הממשלה, אשר עוסק בשנה האחרונה בעיקר בקידום הקמת מתקני מיון וטיפול בפסולת בישראל, וסייע גם בתהליך קידום הקמתם של מתקני חלוץ להשבת אנרגיה מפסולת.
  • שיקום ארוך טווח אחרי רעידת אדמה: במסגרת החלטת ממשלה 1523, מוביל משרד ראש הממשלה גיבוש תוכנית להיערכות לאומית לשיקום פיזי, חברתי וכלכלי ארוך טווח אחרי רעידות אדמה. במסגרת התוכנית הוקמו 5 צוותי עבודה בין-משרדיים העוסקים בהיבטים שונים של השיקום. אגף כלכלה ותשתיות במשרד עומד בראש צוות "סביבה ותשתיות לאומיות" האמון על נושאי אנרגיה, מים, תחבורה, תקשורת, פסולת וזיהום, משאבי וערכי טבע ועוד. עומרי היה שותף בהובלת עבודת הצוות, לקידום מסגרת עבודה משותפת של משרדי הממשלה החברים בצוות, לטובת כתיבת הפרק הרלוונטי בתוכנית השיקום.
  • תוכנית לאומית לניהול סיכוני שיטפונות: במסגרת סעיף 8 בהחלטת ממשלה 207, מוביל משרד ראש הממשלה את גיבושה של תוכנית לאומית לצמצום סכנת הצפות ושיטפונות. תוכנית זו נדרשת להציג מדיניות ברורה שתיתן מענה מיטבי לניהול נגר באופן מושכל ולשמירה על מערכת הנחלים בישראל. עבודת כלל צוותי העבודה שפעלו במסגרת החלטת הממשלה סוכמה בטיוטה מקיפה לקראת סוף שנת 2022. עומרי לקח חלק בעבודת המטה לפתירת נקודות המחלוקת שעלו במסגרת הטיוטה שגובשה בצוות המבני-מימוני ובהגעה להסכמות של השותפים בצוות, לטובת גיבוש תוכנית סופית עם יעדים מדידים להצלחה.
  • מיפוי בעיית זיהום המיקרו-פלסטיק בישראל: כמויות הפלסטיק המיוצר בעולם הולכות וגדלות משנה לשנה, ואתן גם כמויות חלקיקי הפלסטיק המזעריים (מיקרו וננו-פלסטיק) המתפרקים משלל המוצרים הנמצאים סביבנו ומשמשים אותנו למגוון צרכים. בשנים האחרונות הולכות ומצטברות עוד ועוד עדויות על הימצאות חלקיקי מיקרו-פלסטיק באוויר, בים ובקרקע, בכל מקום בעולם, ואפילו בתוך אורגניזמים שונים, כולל באיברים שונים בגוף האדם. עומרי קידם פרסום של קול קורא לטובת מיפוי היקף וחומרת בעיית זיהום המיקרו-פלסטיק בישראל.

בנוסף לאלו, עומרי לקח חלק בקידום התוכנית להגנה על נהריה מפני שיטפונות; בצוות העבודה הבין-משרדי בנושא הגברת התחרות בשוק הפסולת; בעבודת אגף כלכלה ותשתיות על תקציב המדינה וחוק ההסדרים, בגיבוש המלצת מדיניות משרד ראש הממשלה לסוגיות עליית מפלס פני הים וחוק האקלים ובסיוע לעבודת המטה בנושאים נוספים שמטופלים במסגרת האגף במשרד ראש הממשלה.

 

הצטרפתי לתוכנית ממשק כי בכל מקום אליו הגעתי, מצאתי שבוער בי לשנות, בייחוד בחיבור שבין עולמות התוכן הסביבתיים והכלכליים. אחת הדרכים לקדם שינוי היא דרך שירות המדינה ותוכנית ממשק נתנה לי את ההזדמנות לנסות ולשנות דרך משרד ראש הממשלה.

השפעתו של עומרי על הסביבה בישראל: קידום סוגיות סביבתיות שזכו לתיעדוף נמוך בשלטון המרכזי והעלאת המודעות לקידום בריאות ורווחת הסביבה והציבור באמצעותן.

במסגרת עבודת המטה החברתי-כלכלי במשרד ראש הממשלה, מגוון נושאים רוחביים נמצאים על סדר היום, רובם כאלו הדורשים הסתכלות מתכללת ובכל אחד מהם ישנם, בין היתר, היבטים סביבתיים שונים. לרוב היבטים אלו זוכים לתעדוף נמוך בשיקוליהם של קובעי מדיניות והאפשרות שניתנה לעומרי לקחת חלק בתהליך קבלת ההחלטות סייעה לקדם היבטים אלו ולתעדפם גבוה יותר בין כלל השיקולים.

Please complete the captcha.