Eng
 
ד"ר ג'ניה גוטמן
משרד החקלאות
אגף לשימור קרקע וניקוז
ד"ר עומר פולק
משרד התחבורה
המדען הראשי
ד"ר קרן אגאי-שי
משרד הבריאות
שירותי בריאות הציבור
ד"ר מירי צלוק
משרד להגנת הסביבה
המדען הראשי
ד"ר אבי לובצ'יק
משרד האוצר
אגף תקציבים
ד"ר הילית פינקלר
משרד להגנת הסביבה
אשכול משאבי טבע
ד"ר טל אלעד
משרד האוצר
רשות המיסים
ד"ר לי רכט
משרד הכלכלה
המדען הראשי
ד"ר נדב לוי
משרד התחבורה
אגף תכנון תחבורתי
ד"ר אפרת אורון
משרד ראש הממשלה
מנהלת לתחליפי נפט
עמיתי מחזור ד עמיתי מחזור ג דן שכטמן תמונה 1 ב סיניה סיור סיו תור רות ארנון ארוע זווית פאנל בועות מולקולות גלית כהן סדנא יוג'ין קנדל פנורמה ימית צינור סוף מסלול
חדשות
אז איך נמנעים מהפקקים בזמן העבודות על הרכבת הקלה? נוסעים ברשת האוטוסטרדות לאופניים, "אופנידן", עליה עובד עמית ממשק במשרד התחבורה, ד"ר נדב לוי, במסגרת שנת העמיתות שלו.
ד"ר קרן אגאי שי, עמיתת ממשק ויועצת מדעית לראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות, פרופ' איתמר גרוטו, פרסמו באתר "הארץ" כתבה על הקשר בין זיהום אוויר לסוכרת.

ד"ר מירי צלוק, עמיתת ממשק, ארגנה יום עיון לפורום המקצועי ולהנהלת המשרד להגנת הסביבה בנושא "יישומי חישה מרחוק לניהול הסביבה".
עמית ממשק ד"ר דניאל מדר, אשר היה היועץ המדעי בלשכת המדענית הראשית במשרד להגנת הסביבה, המליץ על הסטת מכסה זו בדוח שהכין על הפקת אנרגיה מפסולת ביומסה. בדוח זה, ניתח ד"ר מדר את המחקרים, את כמויות הפסולת האורגנית בארץ, את המדיניות, ואת החלטות הממשלה בתחום הפקת אנרגיה מפסולת ביומסה.

 

ממשק - תכנית יישום מדע בממשל שואפת להיטיב את קבלת ההחלטות בתחומי הסביבה ולקדם את הדו-שיח בין הקהילה המדעית ובין קובעי המדיניות בישראל באמצעות הכשרת בוגרי האקדמיה לפעילות אפקטיבית ולרכישת ניסיון מעשי במשרדי הממשלה.

נפתח תהליך המיון למחזור ו'