Eng
 
ד"ר ג'ניה גוטמן
משרד החקלאות
אגף לשימור קרקע וניקוז
ד"ר עומר פולק
משרד התחבורה
המדען הראשי
ד"ר קרן אגאי-שי
משרד הבריאות
שירותי בריאות הציבור
ד"ר מירי צלוק
משרד להגנת הסביבה
המדען הראשי
ד"ר אבי לובצ'יק
משרד האוצר
אגף תקציבים
ד"ר הילית פינקלר
משרד להגנת הסביבה
אשכול משאבי טבע
ד"ר טל אלעד
משרד האוצר
רשות המיסים
ד"ר לי רכט
משרד הכלכלה
המדען הראשי
ד"ר נדב לוי
משרד התחבורה
אגף תכנון תחבורתי
ד"ר אפרת אורון
משרד ראש הממשלה
מנהלת לתחליפי נפט
עמיתי מחזור ג דן שכטמן תמונה 1 ב סיניה סיור סיו תור רות ארנון ארוע זווית בועות פאנל עמיתים מחזור ב' גלית כהן סדנא מולקולות יוג'ין קנדל צינור סוף מסלול פנורמה ימית
חדשות
ד"ר מירי צלוק, עמיתת ממשק, ארגנה יום עיון לפורום המקצועי ולהנהלת המשרד להגנת הסביבה בנושא "יישומי חישה מרחוק לניהול הסביבה".
עמית ממשק ד"ר דניאל מדר, אשר היה היועץ המדעי בלשכת המדענית הראשית במשרד להגנת הסביבה, המליץ על הסטת מכסה זו בדוח שהכין על הפקת אנרגיה מפסולת ביומסה. בדוח זה, ניתח ד"ר מדר את המחקרים, את כמויות הפסולת האורגנית בארץ, את המדיניות, ואת החלטות הממשלה בתחום הפקת אנרגיה מפסולת ביומסה.
ד"ר אוהד קרני, בוגר ממשק, מספר איך אפשר לדעת על הפרות של חוקים סביבתיים במפעלים הסובבים אותנו.
ד"ר מאיה אורלנד-שניט, עמיתת ממשק, בישיבת ועדת הכנסת למדע וטכנולוגיה בנושא הערכות לשינוי אקלים בישראל.
התפרסם המכרז להכנת סקר סביבתי אסטרטגי לחיפוש והפקה של נפט וגז טבעי בים. עבודתה של עמיתת ממשק, קרנית בכרטן.

 

ממשק - תכנית יישום מדע בממשל שואפת להיטיב את קבלת ההחלטות בתחומי הסביבה ולקדם את הדו-שיח בין הקהילה המדעית ובין קובעי המדיניות בישראל באמצעות הכשרת בוגרי האקדמיה לפעילות אפקטיבית ולרכישת ניסיון מעשי במשרדי הממשלה.

קול קורא למחזור ה'!הסתיים שלב הגשת המועמדויות למחזור ה'.


אנו מודים למעל מאה פונים ומתעניינים בתכנית

 

 

ערב המתעניינים לקראת מחזור ה':