חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י"ב 2022-2023

ד"ר אופירה פוקס

ד"ר אופירה פוקס היא עמיתת ממשק במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, אגף שימור קרקע וניקוז, לצד ד"ר דוד אסף, סמנכ"ל בכיר לניהול נגר ומשאבי סביבה וד"ר ג'ניה גוטמן, מנהלת תחום מדיניות וסביבה באגף.