חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י"ב 2023-2022

ד"ר אופירה פוקס
ד"ר אופירה פוקס הייתה עמיתת ממשק במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, אגף שימור קרקע וניקוז, לצד ד"ר דוד אסף, סמנכ"ל בכיר לניהול נגר ומשאבי סביבה וד"ר ג'ניה גוטמן, מנהלת תחום מדיניות וסביבה באגף.

ד"ר אופירה פוקס הייתה עמיתת ממשק במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, באגף שימור קרקע וניקוז, לצד ד"ר דוד אסף, סמנכ"ל בכיר לניהול משאבי סביבה וד"ר ג'ניה גוטמן, מנהלת תחום מדיניות וסביבה. לאופירה דוקטורט באנתרופולוגיה מאוניברסיטת אילינוי אורבנה-שמפיין, לאחריו המשיכה למחקר בתר-דוקטורט באוניברסיטת בר-אילן. אופירה סיימה תואר שני בהצטיינות במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל-אביב. מחקריה עוסקים בממשקים בין דת, מגדר והמדינה.

במסגרת שנת ממשק, אופירה קידמה מספר פרוייקטים באגף לשימור קרקע וניקוז:

  • מיפוי צרכי נגר עכשוויים ובחינת המענים הקיימים בחוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות: אופירה בנתה והובילה תהליך רב-שלבי, ששיתף מגוון בעלי עניין ממשרד החקלאות ומחוצה לו, לבחינה מחודשת של העקרונות העומדים בבסיס חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות, והתאמתם לצורכי ניהול הנגר המשתנים. חוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות חוקק בשנת 1957 ומטרתו העיקרית היתה להגן על שטחים חקלאיים בפני שיטפונות. הצורך בבחינה מחודשת של החוק עלה בשנים האחרונות ביתר שאת בעקבות מקרי הצפות בשטחים מבונים, תופעה שנמצאת במגמת החמרה משתי סיבות עיקריות. ראשית, האצת העיור ועלייה בשטחים מבונים, שמובילה להגדלת השטח שאטום לחלחול נגר. שנית, מחקרים מצביעים על שינויי האקלים העולמיים כגורם שתרם לעלייה בתדירות אירועי גשם קיצוניים, שגורמים לנזקים חמורים בנפש וברכוש. במהלך שנת הממשק שלה, אופירה בנתה והנחתה סדנאות לימוד אגפיות בנושא תיקון חוק הניקוז, שמטרתן גיבוש עמדת מטה ביחס לצורך בתיקון החוק. כמו כן, אופירה הובילה סדרה של מפגשים עם בעלי עניין במשרד החקלאות, במשרדי ממשלה אחרים, ברשויות הניקוז, בארגונים סביבתיים וברשויות ממשלתיות, שעניינם זיהוי חסמים עיקריים ומיפוי צרכי ניקוז עדכניים. בהתבסס על מפגשים אלו, כמו גם על סקירת חומרים כתובים ועל ראיונות עם אנשי מקצוע בתחום, אופירה גיבשה מסמך עמדה שמפרט את עמדת משרד החקלאות ביחס לתיקון החוק ושמהווה בסיס לחקיקה עתידית. 
  • קידום מדיניות לחקלאות סביבתית: אופירה ריכזה תהליך בין-אגפי לקידום מדיניות חקלאות סביבתית, שמוגדרת על-ידי משרד החקלאות כ"חקלאות יצרנית ורווחית, המייצרת מזון טרי ובריא לתושבי ישראל, השואפת לייעול השימוש במשאבי הטבע, לצמצום ההשפעות החיצוניות השליליות של פעילותה ולהעצמת תועלותיה החיצוניות." אופירה ריכזה את פעילויות הפורום חוצה האגפים והיחידות לחקלאות ולסביבה, שמטרתו קידום יוזמות לחקלאות סביבתית במשרד החקלאות. במסגרת עבודתה בפורום, אופירה חיברה סקירה בינלאומית על מדיניות חקלאות מחדשת, ערכה והביאה לפירסום מסמך מדיניות בנושא שימור משאבי מים וקרקע וכתבה דוח שמרכז את תשומות ותפוקות יחידות המשרד השונות במשימות של חקלאות סביבתית, לטובת קידום התחום בפני הנהלת המשרד. 
  • היערכות לשינויי אקלים: בעקבות החלטת ממשלה 1902 שעניינה היערכות ישראל להסתגלות לשינויי האקלים, על כל משרדי הממשלה להכין תכניות היערכות לשינויי אקלים עד לסוף 2023. במסגרת תוכנית ההיערכות של משרד החקלאות, אופירה ריכזה וערכה את הדיווח על הפעולות שהאגף לשימור קרקע וניקוז מיישם ומתכנן ליישם כחלק מההיערכות לשינויי אקלים.
  • שיתופי פעולה בין-משרדיים בנושאי נגר ונחלים: אופירה השתתפה בצוות משימה ייעודי לקידום מדיניות מקיימת לניהול נגר בישראל, לצד עמיתי ממשק במשרד ראש הממשלה, במִנהל התכנון ובקרן קיימת לישראל. הצוות בחן סוגיות של ניהול נגר עירוני וניצולו לטובת פיתוח טבע עירוני.

במהלך תוכנית ממשק, זכיתי ליישם את "כלי העבודה" האנתרופולוגיים שאני כה אוהבת – איסוף נתונים תוך קשר בלתי-אמצעי עם השטח וראייה ביקורתית רחבה של תהליכים חברתיים וארגוניים – לטובת קידום מהלכים בעלי תרומה ממשית לחברה ולסביבה בישראל.

ההשפעה של אופירה על הסביבה בישראל: קידום מדיניות ניהול נגר מעודכנת שמחוברת לצרכי השטח

אופירה בנתה והובילה מהלכים אסטרטגיים רחבים שמאפשרים למקבלי ההחלטות במשרד החקלאות לעצב מדיניות מבוססת-נתונים, שמטרתה שיפור הממשקים בין חקלאות, ניהול נגר וסביבה. 

Please complete the captcha.