חזרה לרשימת עמיתים
מחזור ו' 2017-2016

ד"ר שרית ברנד-קליבנסקי
ד"ר שרית ברנד-קליבנסקי היתה עמיתת ממשק במִנהל הדלק והגז במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, ושימשה יועצת מדעית לחן בר-יוסף, מְנהֵל המִנהָל. לאחר שנת ממשק שרית נשארה במשרד האנרגיה ומונתה למרכזת בכירה בתחומי גיאולוגיה, גיאופיסיקה וסיסמולוגיה ביחידת המדען הראשי. כיום קרנית משמשת כמנהלת אגף מחקר אדמה וים.

לשרית תואר ראשון בביוטכנולוגיה ובמדעי הסביבה מהמכללה האקדמית תל חי, תואר שני במדעי החקלאות ותואר דוקטור בכימיה של הקרקע – שניהם מהאוניברסיטה העברית בירושלים. עבודות המחקר לתואר שני ושלישי של שרית עסקו בתהליכים ביוגאוכימיים בקרקעות הכבול בעמק החולה בעקבות שינויים מחזוריים בתנאי הרדוקס.

במסגרת תכנית ממשק קידמה שרית את הנושאים הבאים:

  1. אפיון קרקעות מזוהמות בדלקים וטיפול בהן – במסגרת הבטחת יעילותו ויציבותו של משק הדלק ככוח מניע בכלכלה הלאומית, נדרש מִנהל הדלק לעסוק גם בסוגיות הסביבתיות הכרוכות בקרקעות מזוהמות בדלקים. שרית התמקדה בבחינת פוטנציאל שחרור מזהמי דלק נדיפים מתת-הקרקע אל פני השטח וחדירתם אל מבנים. על סמך בחינה זו יגובשו עבור מִנהל הדלק והגז המלצות לדרכי הפעולה המיטביות לטיפול בקרקעות מזוהמות בדלקים.
  2. קביעת מרחקי הפרדה – אחסון כמויות גדולות של נפט גולמי ותזקיקיו מחייב התנהלות זהירה ביותר הן מבחינה בטיחותית הן מבחינה סביבתית. מִנהל הדלק והגז עוסק בהיבטים הבטיחותיים באופן שוטף. שרית בחנה את שילוב ההיבטים הסביבתיים על-ידי סקירת המתודולוגיות לחישוב מרחקי הפרדה ולקביעת תרחישי ייחוס תוך התייחסות לחומרי דלק שונים ולמתקנים קיימים או מתוכננים. נוסף על כך, בחנה שרית את אמצעי ההגנה וההפחתה המקובלים בעולם, העלויות הכרוכות בהם והתאמתם לישראל.
  3. קידום נושאים סביבתיים במסגרת צוותים כלכליים (משרדיים ובין-משרדיים) – קבלת החלטות נשענת במידה רבה על שיקולים כלכליים. משרד התשתיות הקים צוות בין-משרדי, שעוסק בבחינת ההיבטים הכלכליים של קרקעות מזוהמות, וצוות שעוסק בבחינת כדאיות משקית להפקת אנרגיה בהשוואה ליבוא. כעמיתת ממשק הציגה שרית את ההיבטים הסביבתיים, שיש להביא בחשבון במסגרת הבחינה הכלכלית.

הבחירה במדעי הסביבה כתחום המקצועי שאעסוק בו נבעה מרצוני לעסוק בתחום מעניין, בעל משמעות ושמביא תועלת לאנושות. גורמים אלה הביאו אותי גם לתכנית ממשק. אני רואה בתכנית זו לא רק המשך ישיר של התמקצעות במדעי הסביבה, אלא גם תשתית שתאפשר לי לפעול ולתרום לסביבה באופן ממשי במוקד קבלת ההחלטות.
אני מאמינה שהטיפול בנושאים סביבתיים מחייב איזון מושכל ומבוסס-מדע בין מגוון אינטרסים סותרים. נוסף על הנתונים הדרושים לקבלת החלטות מספק המדע גם צורת חשיבה אובייקטיבית, ביקורתית ויצירתית, שתורמת לקבלת החלטות נבונות.

Please complete the captcha.