חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י"א 2021-2022

ד"ר ניר קפלן
ד"ר ניר קפלן הוא עמית ממשק באגף פנים, תכנון ופיתוח במשרד ראש הממשלה לצד גלבוע זינגר, מנהל צוות תכנון ופיתוח מרחבי.

לניר תואר דוקטור בגיאוגרפיה מאוניברסיטת תל־אביב, במהלכו חקר נגישות מרובת קני־מידה במרחב עירוני, אזורי וארצי בישראל. במקביל עסק ניר בתחומי מחקר נוספים כגון תנועת הולכי רגל, מורפולוגיה עירונית, התנהגות מרחבית, מודלים של תנועה עירונית, רשתות דרכים והתפלגות שימושי קרקע. ניר סיים תואר ראשון בהיסטוריה של עם ישראל במסלול לימודי ישראל בהצטיינות ובגיאוגרפיה וסביבת האדם, ותואר שני בהצטיינות בגיאוגרפיה עם התמחות בלימודי סביבה, חברה ותכנון.

בתפקידו כעמית ממשק במשרד ראש הממשלה, ניר פועל במספר תחומים עיקריים:

  • קידום ההיערכות לשינוי אקלים ברשויות מקומיות – אחת הדרכים המרכזיות לקידום מהלכי היערכות לשינוי האקלים נשענת על גיבוש ויישום של תוכנית פעולה מקומית המשלבת תועלות כלכליות, חברתיות וסביבתיות, הן עבור הרשויות עצמן והן עבור התושבים. לאחרונה, 12 רשויות מקומיות לקחו חלק בתכנית "המאיץ" שנועדה לגבש תכניות פעולה מסוג זה. במסגרת הפרויקט, שקודם על ידי משרדי האנרגיה, הגנת הסביבה והפנים, הרשויות עברו תהליך הכולל הכנת תכניות פעולה על בסיס מדריך וכלי מיפוי שנועדו לגבש עקרונות ובסיס נתונים להכנת תכנית היערכות לרשויות. פיילוט זה נועד להוות את הבסיס לקראת מהלך רחב יותר בו ייקחו חלק רשויות רבות נוספות.

ניר פועל לטיוב תהליך ההיערכות של רשויות מקומיות לשינוי אקלים, על בסיס למידת עומק של 12 הרשויות שעברו את הפיילוט של תכנית ה"המאיץ". במסגרת זו, ניר מקדם, יחד עם ד"ר טל גולדרט (יועצת למשרד האנרגיה), תהליך עדכון ושיפור של כלי המיפוי, לצורך ביסוס מתודולוגיה סדורה להכנת תכנית פעולה לרשויות. תהליך זה נועד לייצר אפקט כפול המאפשר לרשויות לבנות תכניות הוליסטיות המותאמות עבורן, ולמשרדי הממשלה לקבל סטטוס מהימן של הרשויות שעברו את תהליך ההיערכות.

  • פיתוח תת הקרקע – משאב הקרקע בישראל הינו משאב יקר אשר הולך ואוזל, במיוחד באזורי ביקוש צפופים. היבט זה מתחדד לאור מגמות גידול האוכלוסייה הקיימות והחזויות ולאור תהליכי העיור ההולכים וגוברים. מכאן, קיימת חשיבות רבה להקצאת משאב הקרקע בצורה חכמה. לאחרונה אושרה במועצה הארצית תמ"א 40/ 1 שנועדה לייצר מסגרת תכנונית לניצול קרקע מיטבי על ידי בניה בתת הקרקע. במקביל לקידומה, הצוות לתכנון ולפיתוח מרחבי ביצע עבודת מטה שנועדה לזהות חסמים נוספים המעכבים את פיתוח תת הקרקע. עבודת מטה זו התכנסה לאחרונה לתוך הצעת מחליטים.

ניר היה שותף לעבודת המטה ולהובלת החלטת ממשלה 1736 לקידום הפיתוח בתת הקרקע. מטרת ההחלטה היא לגבש תכנית לאומית לקידום וליישום הפיתוח בתת הקרקע, תוך התייחסות להיבטים שונים המהווים חסמים למימוש פיתוח המרחב התת קרקעי.

  • פיתוח מרחבי – פיתוח מרחבי היא פעולה יזומה השואפת למיצוי ולהרחבת הפוטנציאל הכלכלי-חברתי-סביבתי ביחידה גיאוגרפית נבחרת, במטרה להביא לעליה ברמת החיים ולהיטיב עם הפרט, החברה, הכלכלה, האזור והמדינה. כיום, קיימות ומקודמות בישראל שלל תכניות, רעיונות ומסמכים העוסקים בהיבטים שונים של הפיתוח המרחבי. סוגיות אלו זוכות גם לדיון רחב בעולם, ובפרט במדינות הOECD. אף על פי כן, קיימים פערים רבים בין משרדי הממשלה העוסקים בהיבטים שונים של פיתוח מרחבי, הבאים לידי ביטוי, בין היתר, בפיתוח חסר שאינו בר קיימא ובהקצאת משאבים שאינה מיטבית לפיתוח. אלו גורמים בסופו של דבר לאי מימוש הפוטנציאל של אזורים שונים בישראל.

ניר שותף בעבודת מטה שמוביל הצוות לתכנון ולפיתוח מרחבי, לקידום מסגרת עבודה משותפת של משרדי הממשלה הרלוונטיים על בסיס מתודולוגיה בינלאומית לנושא הפיתוח המרחבי.

תכנית ממשק מאפשרת לי לתעל את הידע והיכולות המקצועיות שלי לתהליכים של קבלת החלטות, הנעת תהליכי רוחב משמעותיים והנגשת מידע וידע

השפעתו של ניר על הסביבה: קידום הפיתוח בתת הקרקע

ניר היה שותף בהובלת החלטת ממשלה 1736 לגיבוש תכנית לאומית לקידום וליישום הפיתוח בתת הקרקע. משאב הקרקע הוא משאב יקר אשר הולך ואוזל, במיוחד באזורי ביקוש צפופים, ולכן יש לפעול לייעול השימוש בו. פיתוח המרחב התת קרקעי, על ידי העברת שימושים המתאימים לכך לתת הקרקע, עשוי לסייע בייעול השימוש במפלס הקרקע, תוך פינויו לשימושים אחרים או לשטחים פתוחים.