חזרה לרשימת עמיתים
מחזור י"א 2021-2022

ד"ר עשהאל גרינפלד
ד"ר עשהאל גרינפלד הוא עמית ממשק ברשות הממשלתית למים ולביוב, בה הוא מוצב לצד סמנכ"ל האסדרה, דני גרינוולד, ולצד גרישה ברנשטיין, ראש אגף רישוי וניהול רשת; וברשות הטבע והגנים, בה הוא מוצב לצד אבי אוזן, אקולוג בתי גידול לחים.

לעשהאל תואר שני באקולוגיה מאוניברסיטת בן־גוריון בנגב, ותואר דוקטור בכלכלת סביבה מאוניברסיטת חיפה. מחקריו עוסקים בהיבטים כלכליים של ממשקים חקלאיים, ובהערכה מוניטרית של שירותי המערכת האקולוגית. בתפקידו עשהאל עוסק בשחרור מקורות מים טבעיים לטובת שיקום בתי גידול לחים. כמו כן, עשהאל שותף בצוות בין משרדי לקידום ניהול נגר מקיים ברשויות מקומיות.